Przejdz

I Dyktando z języka angielskiego

11 maja 2017Aktualności

Mając na uwadze wszechobecną potrzebę posługiwania się językiem angielskim i chęć poszerzania umiejętności lingwistycznych w tym zakresie, trzy instytucje działające w obszarze naszej gminy przystąpiły do zorganizowania I Dyktanda z języka angielskiego „Take it easy”. Dyktando odbędzie się 8 czerwca 2017 r. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Skawina.

Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie, Centrum Helen Doron Skawina oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie.

W trakcie dyktanda oceniana będzie umiejętność poprawnego zapisywania wyrazów ze słuchu. Spośród wszystkich prac jury konkursu nagrodzi trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii klasowej.

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do dyktanda zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, który obejmuje zasady zapisu, oceny i nagradzania.

 

REGULAMIN I DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„TAKE IT EASY”

§ 1 Organizatorzy dyktanda
1.Organizatorami dyktanda są: Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie, Centrum Helen Doron Skawina oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie.

§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Dyktando z języka angielskiego jest adresowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Skawina.
2. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie do dnia 31 maja 2017 r.
3. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie dwoje uczniów z każdej kategorii klasowej.
4. Zgłoszenia uczestników dokonuje szkoła. Przy zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska, klasę i nazwę szkoły do której uczęszczają uczestnicy.

§ 3 Przebieg dyktanda
1. Dyktando odbędzie się dnia 8 czerwca 2017 r. (czwartek), o godz. 13.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie, ul. Korabnicka 19.
2. Uczestnicy dyktanda wraz z opiekunami/wychowawcami zobowiązani są do rejestracji swojego przybycia minimum 15 minut przed godziną rozpoczęcia dyktanda.
3. Każdy uczestnik dyktanda otrzyma w rejestracji zakodowana kartę, przypisaną do jego nazwiska.
4. Każda kategoria klasowa będzie pisała dyktando w oddzielnej sali.
5. Teksty dyktanda będą odpowiednio dostosowane do każdej kategorii klasowej.
6. W trakcie dyktanda sprawdzona zostanie pisownia słów pod względem ortograficznym oraz umiejętność poprawnego zapisywania wyrazów ze słuchu.
7.Tekst dyktanda będzie dyktowany w pojedynczymi zdaniami. Na koniec zostanie przeczytany jeszcze raz w całości.

§ 4 Ocena i ogłoszenie wyników
1.Dyktando zostanie sprawdzone przez komisję powołaną przez organizatorów.
2.Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 16 czerwca 2017 r.

§ 5 Nagrody i wyróżnienia
1.Komisja wyłoni zwycięzców dyktanda.
2.Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną nagrodzone.
3.Wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 6 Inne postanowienia
1.Ostateczną decyzję w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podejmują Organizatorzy.Inne wpisy: