Regulamin - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

Regulamin

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2012
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie
z dnia 19 września 2012 r.

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie

1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie określa prawa i obowiązki użytkowników korzystających z jej oferty.
2. Ilekroć w tekście jest mowa o Bibliotece oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie.
3. Ilekroć w tekście jest mowa o Regulaminie oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.

ROZDZIAŁ I
PRAWO KORZYSTANIA

1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
2. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna. Karta biblioteczna umożliwia korzystanie ze wszystkich agend Biblioteki.
3. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy zgłosić się w dowolnej agendzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Zgłaszający się powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i aktualnym adresem zameldowania, zaś osoby nie
posiadające adresu zameldowania zobowiązane są do złożenia oświadczenia o aktualnym adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji;
b) wypełnić druk zobowiązania i zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu.
4. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:
a) dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna
prawnego na druku zobowiązania Biblioteki. Rodzic lub opiekun prawny podpisując zobowiązanie okazuje dokument (ze zdjęciem i aktualnym adresem zameldowania) potwierdzający tożsamość.
b) Niepełnoletni mogą zapisywać się samodzielnie pod warunkiem dostarczenia poręczenia oraz
kopii dokumentu tożsamości, o którym mowa powyżej.
5. Dane gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Karta biblioteczna stanowi własność Biblioteki, a użytkownik, który zgłosi wniosek o likwidację konta bibliotecznego jest zobowiązany do jej zwrotu.
7. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia Bibliotece faktu utraty karty bibliotecznej. Za
wystawienie duplikatu użytkownik uiszcza opłatę w wysokości 10zł.
8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą
biblioteczną przez osoby nieuprawnione, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez posiadacza.
9. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania
i/lub adresu do korespondencji. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma
kierowane do użytkownika na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone.
10. Biblioteka, na pisemny wniosek użytkownika, usunie jego dane z bazy użytkowników, o ile
nie posiada on w stosunku do Biblioteki nieuregulowanych zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu.
11. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

ROZDZIAŁ II
WYPOŻYCZALNIE

I.
WYPOŻYCZANIE

1. Użytkownik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
2. Użytkownik wypożycza książki osobiście. W uzasadnionych przypadkach użytkownik może pisemnie upoważnić inną osobę do wypożyczania w jego imieniu.
3. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy (w tym jedną lekturę szkolną) na okres nie
dłuższy niż 1 miesiąc. Więcej – za zgodą bibliotekarza. Po upływie 1 miesiąca istnieje możliwość prolongaty. Ponadto jednorazowo można wypożyczyć jeden e-czytnik na okres 14 dni. Do wypożyczania e-czytników uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Przy wypożyczaniu e-czytnika użytkownik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Biblioteka może, na prośbę użytkownika przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów i urządzeń moblinych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
5. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie
poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki).
6. Na prośbę użytkownika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.
7. W razie braku książki, użytkownik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę użytkownika Biblioteka sprowadza, w miarę możliwości, książki z innych bibliotek. Koszty wypożyczeń między bibliotecznych pokrywa użytkownik.
8. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.

II.
KAUCJE

1. Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku, gdy użytkownik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez Bibliotekę.
2. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz. Może ona wynosić 40 zł lub więcej za jeden wypożyczony wolumin, w zależności od rynkowej wartości materiału.
3. Użytkownik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym bibliotekę trzy dni przed terminem wycofania.
4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni przez użytkownika, kaucje nieodebrane przechodzą na dochody Biblioteki.

III.
POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Użytkownik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada użytkownik.
3. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego użytkownik jest zobowiązany do jego odkupienia. Jeżeli to niemożliwe, użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości dwukrotnej aktualnej ceny rynkowej zagubionego, bądź zniszczonego materiału. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia e-czytnika użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty wg taryfy wyszczególnionej na oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale II Wypożyczalnie I. Wypożyczanie pkt. 3.
4. Za zgodą bibliotekarza użytkownik może, zamiast zagubionego lub zniszczonego materiału,
przekazać inny tej samej wartości – jeżeli będzie dla Biblioteki użyteczny.
5. Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

IV.
PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony regulaminem Biblioteka pobiera opłaty od każdego niezwróconego w terminie egzemplarza w kwocie 0,15 zł za każdy dzień po terminie zwrotu. Za przetrzymanie e-czytnika ponad termin określony regulaminem Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 5 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.
2. Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty opłat pocztowych pobiera się według aktualnego cennika.
3. Każde upomnienie zobowiązuje czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymanie książek.
4. Jeżeli użytkownik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub
uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ III
CZYTELNIA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy zobowiązujący się do przestrzegania regulaminu.
2. Zgłaszający się jest zobowiązany pozostawić u dyżurnego bibliotekarza kartę biblioteczną.
3. W Czytelni można korzystać ze zbiorów Czytelni oraz innych zbiorów biblioteki, a także materiałów własnych.
4. Przyniesione ze sobą książki użytkownik zobowiązany jest zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.
5. Jeżeli użytkownik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza
księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w Czytelni do jego dyspozycji.
6. Przed opuszczeniem Czytelni, użytkownik zwraca książki i czasopisma.
7. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się do domu.
8. Za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów użytkownik płaci odszkodowanie
w wysokości ustalonej przez bibliotekarza w zależności od stopnia uszkodzenia wartości użytkowej.
9. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. Użytkownik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.
10. W Czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

ROZDZIAŁ IV
CZYTELNIA KOMPUTEROWA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy zobowiązujący się do przestrzegania regulaminu.
2. Stanowiska komputerowe służą, zgodnie z charakterem Biblioteki, do celów informacyjnych i edukacyjnych.
3. Użytkownik na czas korzystania z Czytelni Komputerowej pozostawia u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną i wpisuje się do rejestru.
4. Czas korzystania z komputera 1 osoby w danym dniu wynosi 1/2 godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie osób czekających na dostęp do komputera. Bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas dostępu do komputera w przypadku większej liczby chętnych.
5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
6. Użytkownik ma prawo do:
a) bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów;
b) bezpłatnego kopiowania sporządzonych przez siebie podczas zajęć plików na własne płyty CD, DVD, dyski przenośne, pendrive lub przesłania na pocztę mailową – po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi;
c) korzystania z usług ksero i wydruku, które podlegają opłacie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie.
7. Użytkownikowi nie wolno:
a) łamać zabezpieczeń systemu komputerowego;
b) instalować oprogramowania i innych programów oraz dokonywać zmian w konfiguracji systemu operacyjnego zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych;
c) podłączać bez wiedzy i zgody bibliotekarza własnych urządzeń jak: pendrive, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, itp.;
d) korzystać bez wiedzy i zgody bibliotekarza z własnych nośników elektronicznych (dyski przenośne, CD, DVD);
e) otwierać stron, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, rasizm itp.;
f) ściągać i zapisywać plików, które łamią prawa autorskie;
g) korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie (w tym stron warezowych);
h) świadomie wprowadzać wirusów komputerowych do komputerów biblioteki;
i) wykonywać czynności powodujących uszkodzenie komputera;
j) opuszczać Czytelni Komputerowej bez uprzedniego pozostawienia uporządkowanego
stanowiska i oddania pracownikowi wypożyczonych materiałów i sprzętu.
8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego korzystania z nich (w przypadku niepełnoletnich użytkowników, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie).
9. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może
być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.
10. Zapisane przez użytkowników materiały pozostawione na komputerach będą usuwane.
11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast
bibliotekarzowi.
12. Za spowodowane zniszczenia materiałów lub aparatury użytkownik ponosi koszty w wysokości, która umożliwi naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.
13. W Czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

ROZDZIAŁ V
MULTICENTRUM

I.
PRZEPISY OGÓLNE

1. MultiCentrum w Skawinie jest filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – osoby korzystające z MultiCentrum są zobowiązane do przestrzegania regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.
2. MultiCentrum jest ośrodkiem edukacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz uwzględniającym potrzeby edukacyjne dorosłych
użytkowników.
3. Z MultiCentrum mogą korzystać grupy zorganizowane (szkolne, przedszkolne, świetlicowe i
inne), a także grupy tworzone w MultiCentrum z osób zgłaszających chęć uczestniczenia w zajęciach (warsztatach, kursach) na określony temat oraz uczestnicy indywidualni.
4. W MultiCentrum obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania innych środków odurzających, a także spożywania posiłków w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu.
5. Zabrania się korzystania z MultiCentrum osobom pod wpływem alkoholu i innych środków
odurzających.
6. Uczestnicy zajęć w MultiCentrum powinni zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom korzystającym z MultiCentrum.
7. Użytkownicy MultiCentrum są zobowiązani wyciszać telefony komórkowe i używać ich tylko
w sytuacjach wyjątkowych w sposób nie zakłócający pracy innym użytkownikom.
8. W MultiCentrum obowiązuje pozostawianie kurtek, okryć wierzchnich, toreb/plecaków w wyznaczonych do tego celu szafkach.
9. MultiCentrum jest objęte monitoringiem wizyjnym. Zapis z monitoringu jest wykorzystywany
i udostępniany tylko w uzasadnionych przypadkach.
10. W MultiCentrum wykonywane są działania mające na celu utrwalenie na nośnikach
cyfrowych dokumentacji przebiegu zajęć, takie jak np. fotografowanie uczestników i ich prac.
Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy lub ich opiekunowie proszeni są o wyrażenie zgody na upublicznienie ich wizerunku.
11. MultiCentrum ma prawo do publikacji na swojej stronie internetowej, a także we wszelkich
materiałach promocyjnych, fotografii i innych cyfrowych zapisów wybranych prac uczestników zajęć wraz z wizerunkami autorów.
12. Osoby korzystające z MultiCentrum są zobowiązane każdorazowo rejestrować swoją
obecność:
• grupy zorganizowane rejestrują ich opiekunowie,
• uczestnicy grup warsztatowych tworzonych przez MultiCentrum oraz użytkownicy indywidualni rejestrują się indywidualnie.
13. Zapis do MultiCentrum, dokonywany na zasadach obowiązujących w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Skawinie, jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.

II.
ZAJĘCIA W MULTICENTRUM – ZAPISY I REZERWACJA TERMINÓW

1. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych uzgadniają ich opiekunowie z pracownikami MultiCentrum.
2. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych planuje się z wyprzedzeniem.
3. Terminy zajęć dla grup tworzonych w MultiCentrum i użytkowników indywidualnych ustalane są z wyprzedzeniem przez pracowników MultiCentrum i publikowane na stronie internetowej MultiCentrum www.multicentrum-skawina.pl oraz na ulotkach, plakatach informacyjnych oraz innych źródłach informacji. Zapisy przyjmują pracownicy MultiCentrum.
4. Korzystanie z Internetu w czasie odbywania się zajęć możliwe jest tylko za zgodą pracownika MultiCentrum w miarę wolnych stanowisk komputerowych.
5. Liczba uczestników zajęć zorganizowanych w MultiCentrum jest ograniczona. Chęć uczestnictwa w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji.
6. Opiekun grupy zorganizowanej/uczestnik indywidualny zobowiązany jest telefonicznie lub osobiście poinformować pracownika MultiCentrum o rezygnacji z zarezerwowanego terminu zajęć.
7. Opiekunowie/rodzice osób indywidualnie zgłaszających się na zajęcia mogą towarzyszyć
uczestnikom w trakcie zajęć.
8. Opiekun grupy zorganizowanej przekazuje z wyprzedzeniem pracownikowi MultiCentrum
informację o grupie, wieku i liczbie uczestników zajęć, podaje swoje nazwisko i telefon
kontaktowy.
9. Opiekunowie/rodzice proszeni są o udzielanie prowadzącemu zajęcia informacji dodatkowych o grupie/dziecku, mających znaczenie dla przebiegu zajęć/spotkań w MultiCentrum, np. o jego nadpobudliwości, ograniczeniach wynikających z wad słuchu, wzroku, mowy itp.
10. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy grupy zobowiązani są zapoznać się z regulaminem MultiCentrum dostępnym na stronie internetowej lub w siedzibie placówki.
11. W sytuacji nieprzestrzegania regulaminu oraz w przypadku, gdy użytkownik przeszkadza
w zajęciach, pracownicy MultiCentrum mają prawo podjąć decyzję
o wykluczeniu takiej osoby z zajęć, a także skreśleniu rezerwacji na kolejne zajęcia.
12. Opiekunowie grup zorganizowanych odpowiadają za narzędzia i materiały udostępnione uczestnikom zajęć i wspomagają pracownika MultiCentrum podczas zajęć.

III.
KORZYSTANIE Z ZASOBÓW MULTICENTRUM

1. Użytkownicy MultiCentrum mogą korzystać z komputerów i innego sprzętu tylko w celach informacyjnych i edukacyjnych.
2. Pracownicy MultiCentrum mają prawo do ograniczenia czasu korzystania z komputerów i Internetu w przypadku oczekiwania innych osób lub w przypadku stwierdzenia użytkowania niezgodnego z regulaminem lub zagrażającego zdrowiu.
3. Stanowiska komputerowe i inny sprzęt należy użytkować zgodnie z zasadami BHP i tylko w obecności pracownika MultiCentrum.
4. Stanowisko komputerowe przydziela pracownik MultiCentrum, po zakończeniu pracy użytkownik pozostawia stanowisko uporządkowane.
5. Wszelkie usterki należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi MultiCentrum.
6. Zabrania się podejmowania samodzielnych prób usuwania usterek i dokonywania napraw.
7. Użytkownicy MultiCentrum mają prawo do:
a) bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów;
b) doradztwa merytorycznego i technicznego ze strony pracowników MultiCentrum
c) bezpłatnego użytkowania na miejscu pomocy dydaktycznych, wydawnictw multimedialnych, czasopism, książek itp.;
d) bezpłatnego kopiowania sporządzonych przez siebie podczas zajęć plików na własne
płyty CD, DVD, dyski przenośne, pendrive lub przesłania na pocztę mailową – po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi MultiCentrum;
e) korzystania z usług ksero i wydruku, które podlegają opłacie zgodnie z cennikiem
obowiązującym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie (dostępny na stronie internetowej i w MultiCentrum);
f) bezpłatnego skanowania dokumentów i kopiowania sporządzonych przez siebie podczas zajęć plików na własne płyty CD, DVD, dyski przenośne, pendrive lub przesłania na pocztę mailową –
po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi MultiCentrum.
8. Użytkownikowi nie wolno:
a) łamać zabezpieczeń systemu komputerowego;
b) instalować oprogramowania i innych programów oraz dokonywać zmian w konfiguracji systemu operacyjnego zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych;
c) podłączać bez wiedzy i zgody pracownika MultiCentrum własnych urządzeń jak: pendrive, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, itp.;
d) korzystać bez wiedzy i zgody pracownika MultiCentrum z własnych nośników elektronicznych (dyski przenośne, CD, DVD);
e) otwierać stron, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, rasizm itp.;
f) ściągać i zapisywać plików, które łamią prawa autorskie;
g) korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie (w tym strony warezowe);
h) świadomie wprowadzać wirusów komputerowych do komputerów MultiCentrum;
i) wykonywać czynności powodujących uszkodzenie komputera;
j) wynosić poza obręb MultiCentrum zbiorów, pomocy dydaktycznych, sprzętu itp.;
k) opuszczać MultiCentrum bez uprzedniego pozostawienia uporządkowanego stanowiska i oddania pracownikowi wypożyczonych materiałów i sprzętu.
9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego korzystania z nich (w przypadku niepełnoletnich użytkowników, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie).
10. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego
może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.
11. Zapisane przez użytkowników materiały pozostawione na komputerach będą usuwane.
12. Materiały dydaktyczne udostępniane uczestnikom podczas zajęć są objęte prawami
autorskimi i podlegają ochronie prawnej.

ROZDZIAŁ VI
CENNIK USŁUG

OPŁATOM W BIBLIOTECE PODLEGAJĄ:

a)
Wydruki

 Format  Typ/kolor  Cena za 1 stronę w zł
 A4  Tekst czarny  0,30
 A4  Grafika czarna  0,90
 A4  Tekst kolorowy  1,50
 A4  Grafika kolorowa  2,00
 A3  Tekst czarny  0,60
 A3  Grafika czarna  1,80
 A3  Tekst kolorowy  3,00
 A3  Grafika kolorowa  4,00

b)
Kserokopie

 Format  Kolor  Cena za 1 stronę w zł
 A4  Czarna  0,15
 A4  Kolorowa  1,50
 A3  Czarna  0,30
 A3  Kolorowa  3,00

c)
Skanowanie dokumentów
– maksymalnie do formatu A3: 3,00 zł za 1 skan.

d)
Wysłanie faxu na terenie Polski: 0,50 zł za stronę.

ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
2. Skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej Dyrektorowi Biblioteki lub
kierownikom filii.
3. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu oraz naruszający na terenie Biblioteki ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie:

OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko: ……………………………………………………
Nr karty bibliotecznej: ……………………………………………
Dotyczy: wypożyczenie e-czytnika …………………… wraz z 2 przewodami połączeniowymi, ładowarką, instrukcją obsługi, pudełkiem
Data wypożyczenia …………………………………….. Data zwrotu …………………………………
Oświadczam, iż w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika poniosę pełną odpowiedzialność finansową w kwocie określonej niniejszym oświadczeniem.
Oświadczam, że w przypadku uszkodzenia e-czytnika, a także w przypadku zniszczenia lub zagubienia akcesoriów przynależnych do e-czytnika poniosę odpowiedzialność finansową w kwocie odpowiadającej wartości zniszczonych lub zagubionych akcesoriów bądź też w wysokości koniecznych napraw.
Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego urządzenia i:
1) nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu*,
2) stwierdzam następujące usterki/braki:*
a)……………………………………………
b)……………………………………………
c)……………………………………………
d)…………………………………………….
Oświadczam, iż zwrócę e-czytnik z taką samą zawartością pamięci, jak w momencie wypożyczenia.
Kwota należna w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika:
Prestigio Nobile PER3473B – 260,00 zł

Pocket Book Touch Lux 623 – 550,00 zł

Okazano dokument tożsamości
………………………………
……………………………………………
*niepotrzebne skreślić