Przetarg: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych do nowej filii w Zelczynie - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

Przetarg: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych do nowej filii w Zelczynie

30 października 2013Aktualności, Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem dla zadania: Remont starej szkoły w Zelczynie na potrzeby nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie , Ul. A. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 12 276 25 71, faks 12 276 25 71.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem dla zadania: Remont starej szkoły w Zelczynie na potrzeby nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem: komputery – 6 szt., laptopy – 15 szt., tablety – 25 szt., oprogramowanie antywirusowe – 21 szt., głośniki, urządzenie wielofunkcyjne atramentowe – 2 szt., projektor multimedialny, ekran, mikrofon dynamiczny – 3 szt., konferencyjny mobilny zastaw nagłośnieniowy, aparat fotograficzny, czytniki e-booków – 20 szt., laserowy czytnik kodów kreskowych – 4 szt., zestaw karaoke, telewizory – 2 szt., telefon komórkowy – 2 szt. i inne..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0, 30.23.60.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Mickiewicza 26, konto: Bank Spółdzielczy w Skawinie Nr 61 8600 0002 0000 0096 3145 0001
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku, gdyż nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku, gdyż nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku, gdyż nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku, gdyż nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku, gdyż nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełnione formularze oferty zgodnie z wzorami załączonymi do Specyfikacji, 2. Zaleca się dołączenie do oferty aktualnych dokumentów, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np. aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy). Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wzorem załączonym do Specyfikacji.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biblioteka-skawina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UMiG Skawina, Zespół ds. Zamówień Publicznych, Skawina, Rynek 14, pok. 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, 32-050 Skawina, Rynek 14, pok. 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załacznik nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 Inne wpisy: