Przejdz

Literacka gra miejska „Zaginione dzieło”

30 sierpnia 2017Aktualności

Sensacja w bibliotece!
Podczas wakacyjnych porządków w magazynie, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie natrafili na zaskakujący dokument. Była to jedna z najstarszych biografii Stanisława Wyspiańskiego, w której bibliotekarze odnaleźli wzmiankę o pobycie sławnego dramaturga i poety w korabnickim dworku. Według tych informacji, podczas jednego z licznych wypadów do Skawiny na przełomie 1888-1889 roku, Wyspiański napisał wyjątkowe, nigdy nieopublikowane dzieło pt.: „Poprawiny”. Rękopis nie trafił jednak nigdy do Krakowa – pozostał na terenie gminy Skawina. Tajemnicą owiane są późniejsze losy utworu, wpłynęła na nie między innymi wojenna zawierucha, podczas której „Poprawiny” niejednokrotnie zmieniały swoją lokalizację, przekazywane z rąk do rąk. Co dokładnie działo się z dramatem? Jaką kryje historię? I co najważniejsze – gdzie ukryty został bezcenny rękopis?! Na te pytania odpowiedzieć chcą skawińscy bibliotekarze, tropiąc pozostawione w magazynowych dokumentach wskazówki. Niejednokrotnie podejmowano próby odnalezienia utworu – bezowocnie. Specjaliści szacują wartość takiego dzieła na kilkanaście milionów złotych, natomiast pod względem literackim jest ono bezcennym skarbem polskiej kultury.

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej wyszli z propozycją połączenia sił lokalnej społeczności, zapraszając wszystkich chętnych do wzięcia udziału w literackiej grze miejskiej „Zaginione dzieło”. Do 15 września czekają na zgłoszenia 3-4 osobowych drużyn, które podejmą wyzwanie i wyruszą w tajemniczą podróż po Skawinie, tropem rękopisu Wyspiańskiego. Odwaga i wkład wszystkich śmiałków dostaną docenione i sowicie nagrodzone. Aby jeszcze uatrakcyjnić wydarzenie, poszukiwania wzbogacone zostaną o element rywalizacji – wszyscy uczestnicy mają jeden cel, jednak podążą do niego swoją własną drogą.

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie wraz z partnerami: Fundacją „Skawińskie Centrum Wolontariatu” i Stowarzyszeniem „JUVENILIS – z młodzieńczą siłą” zapraszają do udziału w literacko-kryminalnej grze miejskiej „Zaginione dzieło”.

Rozpocznie się ona w sobotę 23 września o godzinie 14:00 przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 26. Aby wziąć udział w grze należy koniecznie, do 15 września zgłosić 3-4 osobowy zespół (min. jedna osoba pełnoletnia). Można tego dokonać osobiście w Bibliotece Głównej lub mailowo: biuro@biblioteka-skawina.pl

Szczegóły gry miejskiej dostępne są na stronie www.biblioteka-skawina.pl oraz facebooku biblioteki. Wszystkich chętnych prosimy o dokładne zapoznanie z regulaminem.

Zadaniem zespołów biorących udział w grze miejskiej „Zaginione dzieło” będzie wykonanie szeregu zadań w kilku punktach kontrolnych rozlokowanych w centrum miasta. Na uczestników czekają niezapomniane wrażenia, ekscytujące wyzwania, piknik wieńczący imprezę oraz atrakcyjne nagrody.

Partnerami medialnymi wydarzenia są: Telewizja Skawina oraz skawina.24.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Liczba miejsc ograniczona – ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!

 

 

REGULAMIN LITERACKIEJ GRY MIEJSKIEJ
„Zaginione dzieło”

§ 1. Organizator
1. Organizatorem literackiej gry miejskiej pt. „Zaginione dzieło” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie.
2. Przez organizację gry rozumie się przygotowanie punktów zadaniowych na terenie miasta Skawina oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.
3. Gra miejska zostanie zrealizowana przy współpracy z Fundacją „Skawińskie Centrum Wolontariatu” oraz Stowarzyszeniem Juvenilis – Z Młodzieńczą Siłą.

§ 2. Zasady Gry
1. Gra miejska pt. „Zaginione dzieło” odbywa się 23 września 2017 roku w Skawinie w godzinach 14.00 – 18.00.
2. Głównymi celami gry jest promocja biblioteki, książki, czytania oraz rodzinnego spędzania czasu wolnego.
3. Zadaniem uczestników gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami zadaniowymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji.
4. Udział w grze jest bezpłatny.
5. Po trasie gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z rolek, hulajnóg, deskorolek, samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.
6. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w grze.
7. Charakter imprezy powoduje, że zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
9. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania gry innym uczestnikom w dowolnym momencie gry, Organizator ma prawo do wykluczenia go z gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
11. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie gry.

§ 3. Uczestnicy gry. Zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwa w grze jest zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza oraz rejestracja Zespołu liczącego 3-4 osoby.
2. Zgłoszenia dokonać można osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie lub drogą mailową (poprzez przesłanie skanu) na adres biuro@biblioteka-skawina.pl do dnia 15.09.2017 r.
3. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę zespołu, imię i nazwisko każdego członka zespołu, wiek każdego członka zespołu, wskazanie szefa zespołu oraz numer telefonu kontaktowego i adres e-mail szefa zespołu.
4. Każdy zespół, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem gry otrzyma w ciągu 24 godzin potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w grze na podany adres e-mail szefa zespołu. Zgłoszenie jest ważne jeżeli zespół otrzyma potwierdzenie w formie e-mail.
5. W grze może wziąć udział nie więcej niż 16 zespołów. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decyduje kolejność zgłoszeń.
6. W dniu gry do godz. 13.45 należy potwierdzić udział w grze w punkcie startowym znajdującym się przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.
7. W dniu gry o godz. 13.45 odbędzie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, sposobu oceniania, itp.)
8. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem lub w dzień gry.
9. Każda z osób biorących udział w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w grze.
10. W trakcie gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Zadaniowych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Zadaniowym.
11. Poprzez rejestrację i udział w grze uczestnik wyraża zgodę na:
– wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; – przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883); – opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

§ 4. Zwycięzcy Gry. Nagrody
1. Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu około godziny 18.00. Zespoły, które do tego czasu nie zakończą gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim Punkcie Zadaniowym oznaczonym jako „Meta”.
2. Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali wykonując zadania w poszczególnych Punktach Zadaniowych. Zwycięzcą gry zostanie Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej Zespołów otrzyma równą liczbę punktów przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.
3. W trakcie gry zostaną wyłonieni zwycięzcy (miejsca 1-3), którzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 140 zł .
4. Każdy Zespół, który zakończy grę otrzyma nagrody rzeczowe o wartości 100 zł.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka-skawina.pl.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania gry z ważnych przyczyn. Gra odbędzie się bez względu na panujące w tym dniu warunki atmosferyczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

 

 

 

 Inne wpisy: