Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Szukaj
Close this search box.

Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. KADR i PŁAC

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKAWINIE
ul. Sikorskiego 18, 32-050 Skawina
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

SPECJALISTA ds. KADR I PŁAC

OFERUJEMY:

 1. Praktyczne wdrożenie.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w wymiarze 1/2 etatu.
 3. Pracę od 1 września 2021 r.
 4. Godziny pracy z uwzględnieniem zgłaszanych sugestii (w miarę posiadanych możliwości).
 5. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia).
 6. Dodatkowe benefity: ZFŚS, PPK, zniżka na zakupy w kawiarni Live-Book Cafe, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 7. Praca w instytucji kultury, w kreatywnym i zgranym zespole.

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie ekonomiczne.
 2. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 3. Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 4. Znajomość programu Comarch ERP Optima (Kadry i Płace, HRM)
 5. Znajomość programu Płatnik.
 6. Rzetelność, uczciwość, staranność i systematyczność.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:

 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.
 2. Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac.
 3. Ewidencja czasu pracy.
 4. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych.
 5. Zgłoszenia i wyrejestrowania do ZUS pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.
 6. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 7. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności.
 8. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP  pracownika oraz kontrola ich aktualności.
 9. Sporządzanie deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzania składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresach jego występowania.
 10. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz korekt dokumentów do ZUS.
 11. Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczeń ZUS Z-3.
 12. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych do GUS.
 13. Sporządzanie wniosków o refundację części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
 14. Sporządzanie rocznych informacji podatkowych.

WARUNKI ZGŁOSZENIA:

 1. Do wyboru dwa rozwiązania:
  • CV z zamieszczoną i podpisaną aktualnie obowiązującą klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych można złożyć w zaklejonej kopercie w punkcie informacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.
  • CV z zamieszczoną, aktualnie obowiązującą klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych można wysłać w postaci wiadomości e-mail na adres dyrektor@biblioteka-skawina.pl.
 2. Nabór prowadzony będzie do dnia 13.08.2021 r.  

INNE INFORMACJE:

 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
 2. Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie do dnia 17.08.2021 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. W. Sikorskiego 18.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Grzegorz Knapik, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@biblioteka-skawina.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
 8. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane
  w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  w tym profilowania.