DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKAWINIE

WSTĘP

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie
ul. Sikorskiego 18, 32-050 Skawina
tel. 12 276 25 71
e-mail: biblioteka.glowna@biblioteka-skawina.pl

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-29.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
  • zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych
  • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

  • menu dostępności, aktywowane po kliknięciu w ikonę umieszczoną na środku po prawej stronie, lub za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+U. 
  • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie. 
Strona nie posiada: 
  • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.
  • filmów posiadających napisy dla osób głuchy.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG oraz narzędzi sprawdzających treść i przeprowadzonej samooceny przez upoważnionego pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz przemieszczać się za pomocą klawisza “TAB” po aktywowaniu tej funkcji w menu dostępności, umieszczonym na środku po prawej stronie. 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Grzegorz Knapik (g.knapik@biblioteka-skawina.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 276 25 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Biblioteka Główna – Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, ul. Sikorskiego 18, 32-050 Skawina 

Do budynku prowadzi 9 wejść (2 od strony ul. Sikorskiego, 1 od strony parkingu i 6 od strony peronów). Do wejścia głównego od ul. Sikorskiego prowadzi stopień. Do wejścia głównego od strony peronów prowadzi pochylnia wraz ze schodami.  Główna recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego od ulicy Sikorskiego (Punkt Informacji Turystycznej). Dla osób na wózkach dostępny jest parter, I piętro i II piętro budynku. W budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się: na parterze w części kawiarnianej oraz w przejściu od Wejścia Głównego od ul. Sikorskiego do Zabytkowej Klatki Schodowej oraz na końcu poczekalni dla podróżnych; na I piętrze obok windy na głównej klatce schodowej. Wokół budynku brak ogólnodostępnego parkingu. Przed budynkiem zatoka parkingowa Kiss&Ride (parkowanie do 10 minut). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Radziszowie, ul. Św. Jana Pawła II 12, 32-052 Radziszów

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony parkingu przy ul. Św. Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody, brak podnośnika dla niepełnosprawnych. Główna recepcja znajduje się w pomieszczeniach bibliotecznych na piętrze po prawej stronie. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony jednostanowiskowy parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Filia w Woli Radziszowskiej, Wola Radziszowska 700, 32-053 Wola Radziszowska

Do budynku, w którym znajduje się biblioteka, prowadzi jedno wejście od strony drogi. Do wejścia budynku prowadzą schody. Główna recepcja znajduje się w pomieszczeniach bibliotecznych na piętrze po prawej stronie. Prowadzą do niej schody oraz jedno wejście, które znajduje się po prawej stronie, na końcu korytarza. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku znajduje się ogólnodostępny, dwustanowiskowy nieoznaczony parking. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Pozowicach, Pozowice 171/1, 32-051 Pozowice

Do budynku prowadzi jedno wejście od drogi. Do wejścia prowadzą schody. Główna recepcja znajduje się na piętrze po prawej stronie od wejścia – wypożyczalnia dla dorosłych. Prowadzą do niej schody oraz jedno wejście, które znajduje się na środku korytarza po prawej stronie. Brak udogodnień dla niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony parking na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Borku Szlacheckim, ul. Szkolna 20, 32-050 Skawina

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Szkolnej. Do wejścia prowadzą schody. Brak udogodnień dla niepełnosprawnych. Główna recepcja znajduje się na wprost od wejścia do biblioteki. Za budynkiem znajduje się nieoznaczony, szeroki parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Wielkich Drogach, Wielkie Drogi 37, 32-051 Wielkie Drogi

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony drogi. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Główna recepcja znajduje się na parterze na wprost wejścia, w wypożyczalni dla dorosłych. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W budynku brak toalety dla niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Krzęcinie, ul. Św. Floriana 83, 32-051 Krzęcin

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu przy Ośrodku Zdrowia, od ul. Św. Floriana. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony, szeroki parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia MultiCentrum, ul. Ks. J. Popiełuszki 8, 32-050 Skawina

Do budynku prowadzi jedno wejście, od strony ul. Popiełuszki. Do wejścia prowadzą schody oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Recepcja znajduję się na wprost wejścia po lewej stronie. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się piętrze budynku, w korytarzu po prawej stronie. Przed budynkiem znajduje się oznaczony, szeroki parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajduje się jedno stanowisko komputerowe dla osób słabowidzących.

Filia w Zelczynie, Zelczyna 242, 32-051 Zelczyna

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu z tyłu budynku. Główna recepcja znajduje się na parterze w pomieszczeniu po lewej stronie. Za budynkiem znajduje się nieoznaczony parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Budynek w całości jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku, na korytarzu po prawej stronie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.