Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Szukaj
Close this search box.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Sikorskiego 18.

Inspektorem Ochrony Danych jest p. Grzegorz Knapik*, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@biblioteka-skawina.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzanie w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.1997 nr 85, poz. 539).

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.1997 nr 85, poz. 539).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

W przypadku braku aktywności na koncie użytkownika dłuższym jak 5 lat i po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec MBP w Skawinie, dane zostaną trwale usunięte z systemu oraz wszelkich innych baz danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dostęp do Pani/Pana danych jest możliwy w Bibliotece Głównej lub jej Filiach w zależności od miejsca, w którym dane osobowe zostały złożone, a także w Katalogu Online w Internecie.

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia w celu prowadzenia obsługi czytelników/użytkowników, a także serwisem informatycznym odpowiedzialnym za utrzymanie systemów komputerowych lub podobnym podmiotem, w którym przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.